Szigeti veszedelem Author - 2 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,84 (vom 09.10.2020)
1
9786156123053 - Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós Author

Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós Author (1651)search

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika ~EN NW EB DL

ISBN: 9786156123053search bzw. 6156123059, vermutlich in Englisch, PairDime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,91 ($ 0,99)¹ thumb_up
versandkostenfrei, unverbindlich
Raktáron.
Von Händler/Antiquariat.
Az ​Obsidio Szigetiana, amelynek magyar címét – Szigeti veszedelem – Kazinczy Ferenc adta az eposz Az olvasónak címzett előszava alapján, Zrínyi egyetlen, életében nyomtatásban megjelent kötetében látott napvilágot Bécsben 1651 szeptemberében a költő lírai verseinek társaságában. A kötet az Adriai tengernek Syrenaia címet viseli. Az Adria, amely Magyar- és Horvátországot Itáliával köti össze, Zrínyi európai magyarságának jelképe. Előképei, mintái között nemcsak az előszavában említett Homérosz és Vergilius, hanem a modern keresztény hősi eposz mintája és legmagasabb rendű alkotása, Torquato Tasso (1544-95) A megszabadított Jeruzsálem című hőskölteménye is szerepel, és hatottak rá az olasz barokk reprezentatív költőjének, Giovan Battista Marinónak (1569-1625) lírai és kisepikai művei is, számos egyéb kisebb szerzővel együtt, akiknek művét Zrínyi forrásként használta. Merített a magyar és külföldi történetírók műveiből, a törökellenes harcokat megéneklő délszláv hősi énekekből, a magyar históriás énekek hagyományából, Balassi Bálint és Rimay költészetéből, a reformáció gazdag bibliai és hitvitázó kultúrájából, Pázmány Péter nyelvi vívmányaiból. Vallási érzülete, amely határozottan elvetette, sőt kimondottan károsnak tartotta a vallási türelmetlenséget, mély istenhiten és bibliai kultúrán alapult; mindez egyéni és megrázó módon fonódott össze a költő és politikus hazája iránti elkötelezettségével, korára, „az magyar romlásnak seculumjára vonatkozó és egyre mélyülő hősi pesszimizmusával, magas rendű erkölcsiségével és személyes végzettudatával. Jelmondata is erre utal: Sors bona, nihil aliud – Jó szerencse, semmi más. Az ember minden dolgán lehet úr: erény, okosság, vagyon, rang, vitézség, hírnév legalább részben tőle függ, de a sors kiszámíthatatlan, szeszélyes, katasztrófával fenyegeti a legkiválóbbakat is.
2
9786156123053 - Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
zoom_in
Zrínyi Miklóssearch

Szigeti veszedelem (1651)search

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9786156123053search bzw. 6156123059, Sprache unbekannt, Pairdime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 thumb_up + Versand: 28,00 = 28,99
unverbindlich
Von Händler/Antiquariat.
Szigeti veszedelem: Az Obsidio Szigetiana, amelynek magyar c&iacute m&eacute t &ndash Szigeti veszedelem &ndash Kazinczy Ferenc adta az eposz Az olvas&oacute nak c&iacute mzett elszava alapj&aacute n, Zr&iacute nyi egyetlen, &eacute let&eacute ben nyomtat&aacute sban megjelent k&ouml tet&eacute ben l&aacute tott napvil&aacute got B&eacute csben 1651 szeptember&eacute ben a k&ouml lt l&iacute rai verseinek t&aacute rsas&aacute g&aacute ban. A k&ouml tet az Adriai tengernek Syrenaia c&iacute met viseli. Az Adria, amely Magyar- &eacute s Horv&aacute torsz&aacute got It&aacute li&aacute val k&ouml ti &ouml ssze, Zr&iacute nyi eur&oacute pai magyars&aacute g&aacute nak jelk&eacute pe. Elk&eacute pei, mint&aacute i k&ouml z&ouml tt nemcsak az elszav&aacute ban eml&iacute tett Hom&eacute rosz &eacute s Vergilius, hanem a modern kereszt&eacute ny hsi eposz mint&aacute ja &eacute s legmagasabb rend alkot&aacute SA, Torquato Tasso (1544-95) A megszabad&iacute tott Jeruzs&aacute lem c&iacute m hsk&ouml ltem&eacute nye is szerepel, &eacute s hatottak r&aacute az olasz barokk reprezentat&iacute v k&ouml ltj&eacute nek, Giovan Battista Marin&oacute nak (1569-1625) l&iacute rai &eacute s kisepikai mvei is, sz&aacute mos egy&eacute b kisebb szerzvel egy&uuml tt, akiknek mv&eacute t Zr&iacute nyi forr&aacute sk&eacute nt haszn&aacute lta. Mer&iacute tett a magyar &eacute s k&uuml lf&ouml ldi t&ouml rt&eacute net&iacute r&oacute k mveibl, a t&ouml r&ouml kellenes harcokat meg&eacute nekl d&eacute lszl&aacute v hsi &eacute nekekbl, a magyar hist&oacute ri&aacute s &eacute nekek hagyom&aacute ny&aacute b&oacute l, Balassi B&aacute lint &eacute s Rimay k&ouml lt&eacute szet&eacute bl, a reform&aacute ci&oacute gazdag bibliai &eacute s hitvit&aacute z&oacute kult&uacute r&aacute j&aacute b&oacute l, P&aacute zm&aacute ny P&eacute ter nyelvi v&iacute vm&aacute nyaib&oacute l. Vall&aacute si &eacute rz&uuml lete, amely hat&aacute rozottan elvetette, st kimondottan k&aacute rosnak tartotta a vall&aacute si t&uuml relmetlens&eacute get, m&eacute ly istenhiten &eacute s bibliai kult&uacute r&aacute n alapult mindez egy&eacute ni &eacute s megr&aacute z&oacute m&oacute don fon&oacute dott &ouml ssze a k&ouml lt &eacute s politikus haz&aacute ja ir&aacute nti elk&ouml telezetts&eacute g&eacute vel, kor&aacute ra, &bdquo az magyar roml&aacute snak seculumj&aacute ra" vonatkoz&oacute &eacute s egyre m&eacute ly&uuml l hsi pesszimizmus&aacute val, magas rend erk&ouml lcsis&eacute g&eacute vel &eacute s szem&eacute lyes v&eacute gzettudat&aacute val. Jelmondata is erre utal: Sors bona, nihil aliud &ndash J&oacute szerencse, semmi m&aacute S. Az ember minden dolg&aacute n lehet &uacute r: er&eacute ny, okoss&aacute g, vagyon, rang, vit&eacute zs&eacute g, h&iacute rn&eacute v legal&aacute bb r&eacute szben tle f&uuml gg, de a sors kisz&aacute m&iacute thatatlan, szesz&eacute lyes, katasztr&oacute f&aacute val fenyegeti a legkiv&aacute l&oacute bbakat is. Ungarisch, Ebook.