Csongor és Tünde Author - 2 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,91 (vom 17.05.2020)
1
9786156123046 - Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály Author

Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály Authorsearch

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika ~EN NW EB DL

ISBN: 9786156123046search bzw. 6156123040, vermutlich in Englisch, PairDime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,91 ($ 0,99)¹ thumb_up
versandkostenfrei, unverbindlich
Raktáron.
Von Händler/Antiquariat.
„Csongor ​öt felvonáson át keresi, kutatja Tündét, a földre leszállt, majd Mirigy, a boszorkány miatt innen elmenekülni kényszerült tündérlányt, akibe szerelmes és aki – valamikor – az övé lett.A boldogság keresése, kutatása adja a darab alaptörténetét, de miközben Csongor – szinte metafizikai vágyaktól űzve bolyong a földi tereken, találkozik az emberiség jelképi nagy figuráival, a királlyal, kalmárral és a tudóssal is, akiknek sorsában az élet értelmét meghatározó erőkkel is szembesül. A mű egyik középponti motívuma az Éj hatalmas monológja, amely kozmikus távlatba helyezve értelmezi a földi, az emberi valóságot. A filozófiai tartalom azonban rafinált ügyességgel keveredik nagyon is durva, hétköznapi, szinte groteszk tényekkel, eseményekkel, figurákkal (Csongor és Tünde kísérői, Balga és Ilma, a három ördögfi, Dimitri a boltos rác, és a buja csábítás képviselője, Ledér, első helyen azonban az ősgonosz, Mirigy.)A színmű, amely a drámai műfaj minden szabályát félreteszi, végül is hatalmas, romantikus költői vízió, amely azonban minden inkább, csak nem éteri, elvont, testtelen műalkotás: teli színei, ragyogó részletei, zsúfolt eseménymenete, realista életképei, gazdag humora a leginkább komplex, összetett alkotások közé emeli.Vörösmartynak sikerült olyan művet alkotnia, amely egyszerre népmesei egyszerűségű és felépítésű, ugyanakkor az irodalmi alkotásokban még töredékesen is alig fennmaradt magyar reneszánsz ragyogását és eleganciáját is képviseli, de mindezt a romantika legkiérleltebb nyelvén, stílusában filozófiailag, gondolatilag is végtelenül elmélyítve, szimbolikus sugárzásúvá téve.
2
9786156123046 - Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
zoom_in
Vörösmarty Mihálysearch

Csongor és Tündesearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9786156123046search bzw. 6156123040, Sprache unbekannt, Pairdime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 thumb_up + Versand: 28,00 = 28,99
unverbindlich
Von Händler/Antiquariat.
Csongor és Tünde: &bdquo Csongor &ouml t felvon&aacute son &aacute t keresi, kutatja T&uuml nd&eacute t, a f&ouml ldre lesz&aacute llt, majd Mirigy, a boszork&aacute ny miatt innen elmenek&uuml lni k&eacute nyszer&uuml lt t&uuml nd&eacute rl&aacute nyt, akibe szerelmes &eacute s aki &ndash valamikor &ndash az &ouml v&eacute lett. A boldogs&aacute g keres&eacute se, kutat&aacute SA adja a darab alapt&ouml rt&eacute net&eacute t, de mik&ouml zben Csongor &ndash szinte metafizikai v&aacute gyakt&oacute l zve bolyong a f&ouml ldi tereken, tal&aacute lkozik az emberis&eacute g jelk&eacute pi nagy figur&aacute ival, a kir&aacute llyal, kalm&aacute rral &eacute s a tud&oacute ssal is, akiknek sors&aacute ban az &eacute let &eacute rtelm&eacute t meghat&aacute roz&oacute erkkel is szembes&uuml l. A m egyik k&ouml z&eacute pponti mot&iacute vuma az &Eacute j hatalmas monol&oacute gja, amely kozmikus t&aacute vlatba helyezve &eacute rtelmezi a f&ouml ldi, az emberi val&oacute s&aacute got. A filoz&oacute fiai tartalom azonban rafin&aacute lt &uuml gyess&eacute ggel keveredik nagyon is durva, h&eacute tk&ouml znapi, szinte groteszk t&eacute nyekkel, esem&eacute nyekkel, figur&aacute kkal (Csongor &eacute s T&uuml nde k&iacute s&eacute ri, Balga &eacute s Ilma, a h&aacute rom &ouml rd&ouml gfi, Dimitri a boltos r&aacute c, &eacute s a buja cs&aacute b&iacute t&aacute s k&eacute pviselje, Led&eacute r, els helyen azonban az sgonosz, Mirigy.) A sz&iacute nm, amely a dr&aacute mai mfaj minden szab&aacute ly&aacute t f&eacute lreteszi, v&eacute g&uuml l is hatalmas, romantikus k&ouml lti v&iacute zi&oacute , amely azonban minden ink&aacute bb, csak nem &eacute teri, elvont, testtelen malkot&aacute s: teli sz&iacute nei, ragyog&oacute r&eacute szletei, zs&uacute folt esem&eacute nymenete, realista &eacute letk&eacute pei, gazdag humora a legink&aacute bb komplex, &ouml sszetett alkot&aacute sok k&ouml z&eacute emeli. V&ouml r&ouml smartynak siker&uuml lt olyan mvet alkotnia, amely egyszerre n&eacute pmesei egyszers&eacute g &eacute s fel&eacute p&iacute t&eacute s, ugyanakkor az irodalmi alkot&aacute sokban m&eacute g t&ouml red&eacute kesen is alig fennmaradt magyar renesz&aacute nsz ragyog&aacute s&aacute t &eacute s eleganci&aacute j&aacute t is k&eacute pviseli, de mindezt a romantika legki&eacute rleltebb nyelv&eacute n, st&iacute lus&aacute ban filoz&oacute fiailag, gondolatilag is v&eacute gtelen&uuml l elm&eacute ly&iacute tve, szimbolikus sug&aacute rz&aacute s&uacute v&aacute t&eacute ve.", Ungarisch, Ebook.