Rab ember fiai Author - 2 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,91 (vom 17.05.2020)
1
9786156123008 - Rab ember fiai Móra Ferenc Author

Rab ember fiai Móra Ferenc Authorsearch

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika ~EN NW EB DL

ISBN: 9786156123008search bzw. 6156123008, vermutlich in Englisch, PairDime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,91 ($ 0,99)¹ thumb_up
versandkostenfrei, unverbindlich
Raktáron.
Von Händler/Antiquariat.
Móra ​Ferenc elbeszélése az aranykort követő viszontagságos időkbe kalauzolja az olvasót. Mikor Apafi Mihályra került a fejedelemség sora, nehéz évek köszöntöttek az országra. Nagyváradon, Erdély kapujában a török volt már az úr. A Felső-Magyarországot és a fejedelemséget összekötő területsáv – az úgynevezett Részek, latinul Partium – nagy része a Habsburgok birtokába került. „Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban – így az író , hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel, mire felébred? A német volt annak a megmondhatója, meg a török.” A Szitáry testvérek története egy kalandos nyomozás fordulatait követi. A fejedelem palotájában látjuk őket először, majd elkísérjük a két fiút keresztül-kasul az országban. Bepillanthatunk velük az udvar hétköznapi életébe, a nagyurak világába, de megismerhetjük a rongyos bujdosók sorsát is. Szemügyre vehetjük a ravasz görög kereskedő házát csakúgy, mint a váradi basa fényűző palotáját. Megismerjük a várvédő vitézek életét és a szegény országúti vándorokét. Egyszer káprázatos keleti lakomának a vendégei közé képzelhetjük magunkat, másszor arra tanít bennünket az író, miképpen él a természet kínálta javakkal, gyökerekkel, magokkal a házatlan-hazátlan bújdosó.
2
9786156123008 - Móra Ferenc: Rab ember fiai
zoom_in
Móra Ferencsearch

Rab ember fiaisearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9786156123008search bzw. 6156123008, Sprache unbekannt, Pairdime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 thumb_up + Versand: 28,00 = 28,99
unverbindlich
Von Händler/Antiquariat.
Rab ember fiai: M&oacute ra Ferenc elbesz&eacute l&eacute se az aranykort k&ouml vet viszontags&aacute gos idkbe kalauzolja az olvas&oacute t. Mikor Apafi Mih&aacute lyra ker&uuml lt a fejedelems&eacute g sora, neh&eacute z &eacute vek k&ouml sz&ouml nt&ouml ttek az orsz&aacute gra. Nagyv&aacute radon, Erd&eacute ly kapuj&aacute ban a t&ouml r&ouml k volt m&aacute r az &uacute r. A Fels-Magyarorsz&aacute got &eacute s a fejedelems&eacute get &ouml sszek&ouml t ter&uuml lets&aacute v &ndash az &uacute gynevezett R&eacute szek, latinul Partium &ndash nagy r&eacute sze a Habsburgok birtok&aacute ba ker&uuml lt. &bdquo Olyan vil&aacute g j&aacute rt akkor sz&eacute p Erd&eacute lyorsz&aacute gban &ndash &iacute gy az &iacute r&oacute , hogy mikor este lefek&uuml dt a fejedelem, sose tudta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e m&eacute g reggel, mire fel&eacute bred A n&eacute met volt annak a megmondhat&oacute ja, meg a t&ouml r&ouml k.&rdquo A Szit&aacute ry testv&eacute rek t&ouml rt&eacute nete egy kalandos nyomoz&aacute s fordulatait k&ouml veti. A fejedelem palot&aacute j&aacute ban l&aacute tjuk ket elsz&ouml r, majd elk&iacute s&eacute rj&uuml k a k&eacute t fi&uacute t kereszt&uuml l-kasul az orsz&aacute gban. Bepillanthatunk vel&uuml k az udvar h&eacute tk&ouml znapi &eacute let&eacute be, a nagyurak vil&aacute g&aacute ba, de megismerhetj&uuml k a rongyos bujdos&oacute k sors&aacute t is. Szem&uuml gyre vehetj&uuml k a ravasz g&ouml r&ouml g keresked h&aacute z&aacute t csak&uacute gy, mint a v&aacute radi basa f&eacute nyz palot&aacute j&aacute t. Megismerj&uuml k a v&aacute rv&eacute d vit&eacute zek &eacute let&eacute t &eacute s a szeg&eacute ny orsz&aacute g&uacute ti v&aacute ndorok&eacute t. Egyszer k&aacute pr&aacute zatos keleti lakom&aacute nak a vend&eacute gei k&ouml z&eacute k&eacute pzelhetj&uuml k magunkat, m&aacute sszor arra tan&iacute t benn&uuml nket az &iacute r&oacute , mik&eacute ppen &eacute l a term&eacute szet k&iacute n&aacute lta javakkal, gy&ouml kerekkel, magokkal a h&aacute zatlan-haz&aacute tlan b&uacute jdos&oacute . Ungarisch, Ebook.